Scientific Presentations 2022

HPCI CEE 2022 Scientific Session Programme

This year’s HPCI CEE again offers a top-class program of lectures by renowned experts. Keep up to date with the latest developments in the home and personal care industry. This year’s main topic is international cosmetic legislation. Attendance is free of charge.

Scientific Session (Thursday, September 22) – HPCI Conference Open Space

Session co-organized by the Polish Society of Cosmetic Scientists

10:30 – 10:45 (S1) – KEYNOTE LECTURE
Sustainable action around cosmetics – a look at manufacturers and consumers from Germany
Zrównoważone działania wokół kosmetyków – spojrzenie na producentów i konsumentów z Niemiec
Birgit Huber, Deputy Director General and Jens Burfeindt, Scientific Coordinator, IKW, Germany

The Expertise partner Beauty care at IKW has issued several inquiries in the last year around the question of sustainability with companies and consumers.

The results of the IKW member survey on the topic of sustainability show that responsible and sustainable business practices are firmly anchored in the cosmetics industry. In addition to climate and environmental protection, the company’s commitment also includes numerous activities for employees and the community as well as quality standards along the supply chain.

Sustainability in the cosmetics industry has not only been a topic of great interest since the “Agenda 2030” of the United Nations – sustainability has been an integral part of the corporate culture of the majority of cosmetics manufacturers for years. Almost 70 percent of the IKW member companies taking part in the IKW-survey have at least one employee who deals with the topic of sustainability in their own company. And 60 percent of the companies state that there is a written corporate code or a model for assuming social responsibility. When it comes to reducing the ecological footprint, the majority of companies have set themselves specific goals.

But what about consumers? An inquiry amongst consumers has shown that the majority of consumers are basically willing to save water and energy in the bathroom. If only it wasn’t so nice in the warm shower…

10:50 – 11:10 (S2)
Bacteriocin biopreservatives, essential oils or preservatives in the Eco trend
Biokonserwanty bakteriocyny, olejki eteryczne rozwiązanie konserwacji w trendzie Eco
Dr Marta Pawlowska, Safety Assessor, Chairman of the Board at ACC Chemicals, Poland

The trend of naturalness, which has been most marked in recent years, is a new perspective that requires a revision of the cosmetic raw materials used, including preservatives.  It is a common belief that what is natural is good and much safer for the consumer therefore natural substances are the most sought after and valued. Biosynthesized bacteriocins, essential oils and also the use of lysozyme offer the possibility of a wider introduction of natural preservatives and good substitutes for the mainly used chemical preservatives. However, regardless of whether natural or synthetic substances are used, it is still consumer safety that matters most. Preservatives are an indispensable ingredient in cosmetics because they control microbiological purity and also extend cosmetic shelf life and expiration date.  

The growing demand for new biologically active compounds and preservatives of natural origin is also the need for the versatility of such substances, the requirement for biological activity to promote care, transdermal transport, but also a lethal action against pathogenic strains.  

Najbardziej zaznaczony w ostatnich latach trend naturalności to nowa perspektywa, która wymaga rewizji stosowanych surowców kosmetycznych w tym konserwantów.  Powszechne jest przekonanie, że to, co naturalne, jest dobre i znacznie bezpieczniejsze dla konsumenta dlatego też najbardziej poszukiwane i cenione są substancje naturalne. Biosyntezowane bakteriocyny, olejki eteryczne a także zastosowanie lizozymu dają możliwość szerszego wprowadzenia naturalnych substancji konserwujących i dobrymi zamiennikami dla stosowanych głównie konserwantów chemicznych. Niezależnie jednak, czy stosuje się substancje naturalne czy syntetyczne, ciągle najbardziej istotne jest bezpieczeństwo konsumenta. Konserwanty są niezbędnym składnikiem kosmetyku ponieważ kontrolują czystość mikrobiologiczną a także wydłużają trwałości kosmetyku oraz termin przydatności do użycia.  

Rosnące zapotrzebowanie na nowe, biologicznie aktywne związki i konserwanty pochodzenia naturalnego to także konieczność wszechstronności takich substancji, wymaganie  biologicznej aktywności wspierającej pielęgnację, transport transdermalny, ale też działanie bójcze w stosunku do szczepów patogennych.  

11:15 – 11:35 (S3)
Effective active substances in cosmetics.
Skuteczne substancje aktywne w kosmetykach. 
dr n. chem. Sebastian Grzyb, Rector of  The Warsaw College of Health and Engineering

The demands of the beauty market regarding cosmetic products quality are increasingly high. A modern, sustainable cosmetic is a completely safe, effective and environmentally friendly product. 

Apart from the high-quality, innovative, multifunctional raw materials, one of the important factors, necessary to obtain the effective products is a cosmetic formulation The most popular physicochemical form of the cosmetics that effectively supports the maintenance of the water-lipid balance in the skin are emulsions. However, among the innovative forms of cosmetic products, there are multiple emulsions, nanodispersion systems, microcapsules, liposomes and polymer capsules. A well-designed formula influences the actives delivery into the skin, is a warranty of cosmetic efficiency.  

During a presentation, the influence of the carrier on the delivery of the selected active substance, (selected plant extracts, biomimetic peptides, probiotics), into the skin will be discussed on the example of selected skin delivery systems such as nanoemulsions, nanostructured lipid carriers, liposomes. 

Współczesny rynek stawia produktom kosmetycznym coraz wyższe wymagania. Nowoczesny kosmetyk to  całkowicie bezpieczny i efektywnie działający produkt, zaprojektowany z dbałością o środowisko naturalne. 

Oprócz wysokiej jakości, wielofunkcyjnych surowców naturalnego pochodzenia, jednym z istotniejszych warunków uzyskania optymalnej skuteczności kosmetyku jest opracowanie formulacji, która pozwoli na dostarczanie substancji aktywnych do skóry. Najbardziej popularną formę fizykochemiczną kosmetyków, która skutecznie wspomaga pielęgnację skóry poprzez utrzymanie równowagi wodno-lipidowej w skórze, są układy emulsyjne. Wśród innowacyjnych form produktów kosmetycznych pojawiają się natomiast emulsje wielokrotne, układy nanodyspersje, mikrokapsułki, liposomy czy kapsułki polimerowe. Dobrze zaprojektowane podłoże stanowi podstawę efektywnie działającego preparatu kosmetycznego. 

Podczas prezentacji, na przykładzie  wybranych układów takich jak nanoemulsje, nanostrukturalne nośniki lipidowe czy liposomy, omówiony będzie wpływ nośnika na dostarczanie substancji aktywnych do skóry.  Wśród składników aktywnych przedstawione będą wybrane ekstrakty roślinne, peptydy biomimetyczne oraz surowce z grupy probiotyków. 

11:40 – 12:00 (S4)
2023 dermocosmetic trends forecast
2023 prognoza trendów dermokosmetycznych
Dr Mohammad Baghaei, MBA, Cosmetic Scientist, President of MESCC (Middle Eastern Countries Society of Cosmetic Chemists), Iran

Conceptions of Skincare and dermocosmetic products are constantly changing, resulting in a constant slew of new and innovative developments in the cosmetic industry.
The dermocosmetics industry  has always been at the forefront of innovation and reinvention, and the next year has been no exception.
With all that’s going on, we shall be ready to deep dive into the ever-changing world and  I decided to introduce you my forecast provide trends that will continue to push the skincare industry forward in 2023.

Koncepcje pielęgnacji skóry i produktów dermokosmetycznych ulegają ciągłym zmianom, co skutkuje nieustannym wysypem nowości i innowacji w branży kosmetycznej.
Przemysł dermokosmetyczny zawsze był w czołówce innowacji i reinwencji, a kolejny rok nie był wyjątkiem.
Z tym wszystkim, co się dzieje, powinniśmy być gotowi na głębokie zanurzenie się w ciągle zmieniającym się świecie i postanowiłam przedstawić Wam moją prognozę zapewniającą trendy, które będą nadal popychać branżę pielęgnacji skóry do przodu w 2023 roku.

12:05 – 12:20 (S5)
Inspection of cosmetic safety reports in Germany – principles and current topics
Kontrola raportów bezpieczeństwa kosmetyków w Niemczech – zasady i bieżące tematy
Claudia Baumung, Chemical and Veterinary Investigation Office, Karlsruhe, Germany

12:25 – 12:45 (S6)
Certification of natural products and naturality assessment to ISO 16128
Certyfikacja produktow naturalnych i ocena naturalności zgodnie z ISO 16128
Katarzyna Sauvageot, Regulatory Manager at Nolichem Consultancy Limited, UK

The ISO 16128 standard regards cosmetic ingredients and ready-for-used cosmetic products. The presentation at the scientific conference HPCI will capture the following topics, the definition of natural ingredients, calculation of naturalness index for substances and finished products according to ISO 16128 Standard.

Norma ISO 16128 dotyczy składników kosmetycznych i gotowych do użycia produktów kosmetycznych. Prezentacja na konferencji naukowej HPCI obejmie następujące tematy, definicję naturalnych składników, obliczanie wskaźnika naturalności dla substancji i gotowych produktów zgodnie z normą ISO 16128.


Scientific Poster Session | read more >>
Naukowa Sesja Posterowa: | więcej informacji >>
organized by The Warsaw College of Health and Engineering

updated 19.09.2022

View also Technical Seminars ProgrammeView also Technical Seminars Programme